Dit document betreft het omgaan met uw privacy

IDENTITEIT
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die MP Coaching & Massage, praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.
Bedrijfsgegevens:
MP Coaching & Massage
Raadhuisstraat 17
7091 CK Dinxperlo
Tel: 06- 20811019
E-mail: petra@mpcochingmassage.nl
Website: www.mpcoachingmassage.nl
KvK: 69085889

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MP Coaching & Massage kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MP Coaching & Massage. Omdat u deze verstrekt tijdens het intake gesprek bij het invullen van het intakeformulier.
MP Coaching & Massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Digitale agenda:
Omschrijving afspraak (intake, omschrijving van de gewenste situatie, sessie, evaluatie, eindgesprek)
Naam Ouder en naam Kind
NAW gegevens
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MP Coaching & Massage verwerkt:
MP Coaching & Massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Gegevens van personen die een coachingtraject starten bij MP Coaching & Massage.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger of ouder zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op met petra@mpcoachingmassage.nl dan wordt deze informatie verwijderd.
Bijzonderheden met betrekking tot gezondheid, i.v.m. massage.

WAAROM HEEFT MP Coaching & Massage DEZE GEGEVENS NODIG?
MP Coaching & Massage verwerkt persoonsgegevens
Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
Om u schriftelijk (per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten die binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst zijn afgesproken
Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst
Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Voor het inplannen van een afspraak
MP Coaching & Massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

DOSSIERVORMING
Voor een goede behandeling is het soms noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut van u of uw kind, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.

Wij doen ons best om de privacy van u en uw kind te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat MP Coaching & Massage:
zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens,
zorg draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als behandelend coach, leerkracht en masseur heb ik daarom als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Een paar gegevens uit uw dossier (naam, adres, woonplaats) worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

HOE LANG BEWAART MP COACHING & MASSAGE UW GEGEVENS?
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
MP Coaching & Massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MP Coaching & Massage) tussen zit.

Cliënten ontvangen na een consult of massage een factuur. Factuurgegevens worden digitaal gearchiveerd en worden beheerd door MP Coaching & massage. Daarnaast heeft dhr. M.R. Melten toegang tot AWB gegevens voor het maken van facturen, de belastingaangifte en alle overige financiële zaken.
Website, beheer website en berichtenverkeer naar petra@mpcoachingmassage.nl, de website wordt gehost door Designotive.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MP Coaching & Massage en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@mpcoachingmassage.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

KLACHTEN
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door MP Coaching & Massage verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met MP Coaching & Massage, bereikbaar op de volgende manier: MP Coaching & Massage, Raadhuisstraat 17, 7091 CK Dinxperlo
Tel: 06-20811019, E-mail: petra@mpcoachingmassage.nl
MP Coaching & Massage zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van MP Coaching & Massage m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met MP Coaching & Massage bespreken. Komt u er samen met MP Coaching & Massage niet uit, of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met MP Coaching & Massage kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.